Oferta: praca na stanowisku specjalisty laboranta

Wymagane wykształcenie: minimum technik chemik analityk

Wymiar zatrudnienia: etat (40h)

Zakres obowiązków:

1. Techniczna pomoc w pracowniach chemicznych

- otwieranie pomieszczeń laboratoryjnych oraz sprawdzanie ich stanu i porządku,

- wyposażanie pracowni w potrzebny sprzęt, szkło, odczynniki chemiczne oraz odpowiednie zabezpieczanie w/w materiałów,

- przygotowanie roztworów, oddczynników i sprzętu pomocniczego niezbędnego do ćwiczeń,

- zaopatrywanie pracowni w wodę destylowaną, lód i inne,

- wydawanie uczniom sprzętu i pomocy potrzebnych do ćwiczeń,

- wydawanie próbek do ćwiczeń, pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć oraz w utrzymaniu porządku,

- dbałość o porządek w pokoju przygotowawczym oraz pomieszczeniach laboratoryjnych,

- po zakończeniu zajęć zamknięcie zaworów gazowych, wodnych, wyłączenie urządzeń znajdujacych się w pracowni, zamknięcie pomieszczeń laboratoryjnych i zapleczy,

2. Odpowiednie oznakowanie odczynników chemicznych, roztworów i innych preparatów zgodnie z kartami charakterystyk oraz odpowiednie zabezpieczenie w/w substancji w zamykanych szafkach w pokojach przygotowawczych,

3. Zabezpieczenie kluczy do szaf z oddczynnikami, sprzętem i aparaturą oraz do szafek uczniowskich.

4. Dbałość o porządek w magazynach szkła i oddczynników chemicznych.

5. Dbałość o wyposażenie pracowni w konieczne regulaminy, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, wykaz trucizn i środków szkodliwych, wykaz znaków i nalepek ostrzegawczych oraz oznakowanie zaworów gazowych.

6. Dbałość o wyposażenie pracowni w sprzęt ochrony osobistej, fartuchy, okulary, rękawice, przyłbice oraz sprzęt p-poż, jak również wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w środki opatrunkowe i roztwory na oparzenia chemiczne.

7. Konserwowanie okresowe podstawowego sprzętu laboratoryjnego, w przypadku uszkodzenia przekazywanie do naprawy.

8. Zgłaszanie wszelkich usterek, uszkodzeń.

9. Prowadzenie na bieżąco zeszytu odczynników znajdujących się na pracowni, a dla odczynników z wykazu prekursorów grupy II A-R i II B-R prowadzenie zeszytu przychodu i rozchodu tych odczynników.

10. Dokonywanie remontu szkła i sprzętu metalowego dwa razy w ciągu roku, sporządzanie protokołu zniszczeń i przekazywanie ich do akceptacji kierownikowi laboratorium.

11. Uczestniczenie w sporządzaniu zbiorczego zamówienia na odczynniki i szkło laboratoryjne.

12. Odpowiednie zabezpieczanie i przekazywanie przeterminowanych odczynników do utylizacji przez specjalistyczną firmę.

13. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących przepisów bhp, udzielania pomocy przedmedycznej oraz innych związanych z wykonywaną pracą.

14. Uczestniczenie w pracach związanych z promocją szkoły.

15. Doraźna pomoc w pracach związanych z gospodarką magazynową i funkcjonowaniem laboratorium oraz w innych pracach o charakterze administracyjnym.

16. Podejmowanie doraźnych zastępstw w przypadku nieobecności jednego z laborantów.

 

Termin składania ofert do 15.09.2017r.

Oferta powinna zawierać:

- CV

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie w laboratorium chemicznym - warunek dodatkowy

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top